Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ)

GRZ is geïntegreerde multidisciplinaire zorg die gericht is op verwacht functieherstel en participatie bij ouderen met multiproblematiek. Hierbij is het doel om deze cliënten te laten terugkeren naar de thuissituatie. Een klein deel stroomt door naar een verpleeghuis, bijvoorbeeld omdat er sprake is van bijkomende problemen (comorbiditeit). 

De vergrijzing zorgt ervoor dat er meer ouderen (65+) in Nederland zullen wonen en het aandeel inwoners dat behoort tot de 80-plussers toeneemt. Door het grotere aantal ouderen zal de vraag naar zorg toenemen. Deze toename is ook te verwachten bij de geriatrische revalidatie. GRZ is een jong vakgebied en volop in ontwikkeling. Er zijn in Nederland ca. 150 zorgaanbieders die GRZ aanbieden.  Dit scholingstraject draagt bij aan een eenduidige en gedegen basis voor een passende opleiding tot start bekwame medewerker op de GRZ-afdelingen. Verwacht wordt dat de GRZ-professional in de toekomst ook werkzaam is in de thuiszorg als cliënten korter verblijven op een revalidatieafdeling en eerder naar huis gaan om daar de revalidatie voort te zetten. 

In dit certificaat komen twee taken aan de orde die specifiek zijn voor de GRZ-professional: 

1) cliënt en mantelzorger ondersteunen, gericht op het bereiken van de revalidatiedoelen; 

2) organiseren van de zorg met betrekking tot de revalidatie als onderdeel van het multidisciplinaire team. 

 

De medewerker observeert de cliënt, is continu alert op zijn situatie en signaleert wanneer actie nodig is. Ze past, op haar eigen opleidingsniveau, klinisch redeneren toe en is de expert met betrekking tot de cliënt en daarmee de spin in het web van de zorg rondom de cliënt, binnen het multidisciplinaire team en in contacten met de mantelzorger.  

Het certificaat is geschikt voor werkenden in de sector zorg en welzijn die in het bezit zijn van een diploma op niveau 3 of 4 (of vergelijkbaar niveau). Het biedt werkenden de kans zich verder te ontwikkelen, passend bij de vraag van het complexer wordende zorglandschap. 

 

Na het succesvol afsluiten van het scholingstraject ‘Geriatrische revalidatiezorg (GRZ), krijgt de medewerker het officieel erkende mbo-certificaat dat wordt opgenomen in het landelijke opleidingsregister van het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen.