Gerontopsychiatrie

Ouderen met een chronisch psychiatrische aandoening, dikwijls in combinatie met een chronische lichamelijke aandoening en/of een psychogeriatrische aandoening, verblijven steeds vaker in de sector Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT). Dit wil zeggen dat zij of langer thuis wonen of in een verpleeghuis verblijven. Door de toename van het aantal thuiswonende psychiatrische ouderen krijgen zorgverleners in de extramurale setting meer met deze doelgroep te maken. Omdat beginnend beroepsbeoefenaren vaak ‘stand-alone’ werken hebben zij handvatten nodig om het gedrag te herkennen en om met het gedrag te kunnen omgaan.  

 

Het realiseren van een goede kwaliteit van zorg en een veilige leefsfeer vraagt voor deze doelgroep niet alleen uitgebreidere kennis maar met name ook een groter scala aan vaardigheden in de begeleiding van de bijkomende gedragsproblematiek. 

Zorgmedewerkers op niveau 3 voelen zich vaak handelingsverlegen bij deze specifieke doelgroep. Het certificaat gerontopsychiatrie zou een goede aanvulling zijn voor zittend personeel. 

Met dit scholingstraject ontwikkelt de medewerker (veelal) specialistische vakkennis van psychiatrische problemen en oorzaken/aanleidingen, gerontopsychiatrie, psychiatrische ziektebeelden, omgangsproblemen met psychiatrische ouderen en specifieke vaardigheden zoals observatie-, ondersteunings- en communicatiemethodieken om met psychiatrische oudere cliënten te kunnen omgaan. 

Het certificaat is geschikt voor werkenden in de sector zorg en welzijn die in het bezit zijn van een diploma op niveau 3 (of vergelijkbaar niveau). Het biedt werkenden de kans zich verder te ontwikkelen, passend bij de vraag van het complexer wordende zorglandschap. 

 

Na het succesvol afsluiten van het scholingstraject ‘Gerontopsychiatrie’, krijgt de medewerker het officieel erkende mbo-certificaat dat wordt opgenomen in het landelijke opleidingsregister van het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen.