Ernstige Meervoudige Beperkingen

De zorgvragen van cliënten veranderen en de ontwikkelingen in het vak gaan snel. Dat maakt het noodzakelijk maar ook boeiend om je vaardigheden, kennis en kunde op je vakgebied bij te houden. Wil jij het verschil maken voor een kwetsbare en bijzondere doelgroep? Behaal dan het certificaat ‘’ernstige meervoudige beperkingen’ Cliënten met meerdere ernstige beperkingen…

Lees meer

Zorginnovaties en technologie

De technologische ontwikkelingen in de zorg gaan snel. Sinds we geconfronteerd zijn met corona, gaat dit nog veel sneller. Dit heeft invloed op de werkwijze en het handelen van medewerkers in de zorg. In dit keuzedeel leert de deelnemer om technologische hulpmiddelen te (blijven) gebruiken in de praktijk. Hoe kies je de juiste technologie die…

Lees meer

Zorg & Technologie

De technologische ontwikkelingen in de zorg gaan snel. Sinds we geconfronteerd zijn met corona, gaat dit nog veel sneller. Dit heeft invloed op de werkwijze en het handelen van medewerkers in de zorg. In dit keuzedeel leert de deelnemer om technologische hulpmiddelen te (blijven) gebruiken in de praktijk. Hoe kies je de juiste technologie die…

Lees meer

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel

Werk je als verzorgende  of begeleider in de zorg en wil jij cliënten nog beter kunnen begeleiden? Met dit keuzedeel doe je veel kennis op over hersenschade bij cliënten. Hoe ga je om met mensen die lijden aan hersenschade? En wat gebeurt er als je een hersenbeschadiging oploopt die uiterlijk niet zichtbaar is? Niet-aangeboren hersenletsel…

Lees meer

Individuele basiszorg verlenen

Tijdens deze cursus leer je hoe je de cliënt op een veilige manier ondersteuning kunt bieden bij de persoonlijke verzorging en activiteiten van het dagelijks leven (ADL). Daarnaast komen de onderwerpen communicatie met een cliënt, bejegening en enkele ziektebeelden aan bod. Uitgangspunt bij deze cursus is dat je samen en onder begeleiding van een deskundige…

Lees meer

Derde Leerweg Dienstverlening met profiel helpende Zorg en Welzijn

Helpende Zorg en Welzijn Via Menskracht 7 volg je op maat een mbo-opleiding in de Zorg en Welzijn bij ROC Mondriaan. Tijdens deze opleiding helpende Zorg en Welzijn, volg je beroepsgerichte vakken zoals o.m. administratieve en huishoudelijke taken, kennis over ziektebeelden, voedingsleer, welzijn, aanspreekpunt zijn en leren evalueren. Daarnaast een aantal keuzedelen die benodigd zijn…

Lees meer

Verdieping palliatieve zorg

De zorgvraag voor mensen in hun laatste levensfase vraagt om specifieke competenties. Het vraagt om extra expertise, een omslag in denken en doen, in communicatie en ook in je gedrag naar de cliënt als naar de familie.  Iedere zorgvrager moet verzekerd zijn van goede palliatieve zorg op de gewenste plaats, op het juiste moment en door de juiste zorgverleners.  …

Lees meer

Gespecialiseerde Verzorgende Psychogeriatrie

Je bent Verzorgende en werkzaam met psychogeriatrische cliënten in intra- of extramurale zorg. Bij de opleiding GVP wordt je opgeleid als specialist in de directe zorg voor cliënten met psychogeriatrische problemen en je adviseert als inhoudelijk deskundige collega’s, mantelzorgers en vrijwilligers. De opleiding volgt dan ook de drie kerntaken van een verzorgende GVP, namelijk het…

Lees meer

Ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking

Voor het ondersteunen van de specifieke doelgroep ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking zijn aanvullende competenties vereist.  Voor het ondersteunen van de specifieke doelgroep ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking staan in het certificaat de twee volgende begrippen centraal: eigen regie en passende zorg.  Ondersteunt de ouder wordende cliënt bij het voeren van de eigen regie:   De medewerker leert doelgericht en creatief te werk…

Lees meer

Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag

Met dit certificaat kunnen ervaren beroepsbeoefenaren zich verder verdiepen in de doelgroep/omgeving waarin zij werkzaam zijn. Het werkveld heeft behoefte aan deze gespecialiseerde werknemers, zodat specifieke doelgroepen beter ondersteund worden.  Voor het ondersteunen van de specifieke doelgroep licht verstandelijk gehandicapten met ernstige gedragsproblemen ((SG)LVB) zijn voor de beroepsbeoefenaar aanvullende competenties vereist die niet zijn verwerkt in de kwalificatiedossiers Maatschappelijke Zorg en Mbo- Verpleegkundige.    …

Lees meer

Peercoaching in de praktijk

In het werkveld wordt het steeds belangrijker om zo efficiënt mogelijk met tijd en middelen om te gaan. Peercoaching is een manier voor bedrijven en instellingen om minder tijd kwijt te zijn aan het individueel coachen van onervaren collega’s en/of studenten. Peercoaches maken peers (collega’s en/of studenten) wegwijs, leerbaar en productief voor de bedrijven en…

Lees meer

Creëren van een optimale woon- en leefomgeving voor de zorgvrager

Het certificaat richt zich op die onderdelen uit de kwalificatie Verzorgende IG waarbij het creëren van een optimale woon- en leefomgeving voor de zorgvrager (met name in de ouderenzorg) centraal staat. Het gaat om het adviseren en instrueren over preventie, communicatie met de betrokkenen, reageren op onvoorziene en crisissituaties en wat daar verder mee samenhangt.  Er is met name…

Lees meer

Individuele zorg verlenen

Het certificaat richt zich op die onderdelen uit de kwalificatie Verzorgende IG waarin het bieden van individuele zorg aan de zorgvrager (in met name de ouderenzorg) centraal staan. Het gaat om het uitvoeren van zorg-/begeleidingstaken, het afstemmen van de zorgverlening met alle betrokkenen en wat daar verder mee samenhangt.  Er is met name in de…

Lees meer

Individuele ondersteuning van de cliënt met (verstandelijke)beperking

Het certificaat richt zich op het beroepsgerichte onderdeel van de kwalificatie ‘Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg’ (Maatschappelijke Zorg niveau 4).  De landelijke prognoses wat betreft het aantal toekomstige vacatures in de zorg, leidt tot brede, creatieve werving van nieuw personeel, waaronder zij-instromers. Door het beroepsgerichte onderdeel van de kwalificatie ‘Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg’ in te zetten kan aan deze behoefte…

Lees meer

Ondersteunen bij wonen en welbevinden

Het certificaat bevat essentiële elementen van de kwalificatie Helpende Zorg en Welzijn en voorziet in specifieke kennis en vaardigheden die nodig zijn om ondersteunende werkzaamheden bij wonen en welbevinden van ouderen in goed en verantwoord uit te kunnen voeren.  De zorgvraag in de ouderenzorg wordt complexer. Daarnaast hebben we te maken met tekorten op de arbeidsmarkt en dan met name op niveau 2…

Lees meer

Ondersteuning Thuis

Het certificaat bevat essentiële elementen van de kwalificatie Helpende Zorg en Welzijn en voorziet in een duidelijke opleidingsvraag.  In de regio is sprake van krimp en/of vergrijzing. De vergrijzing en ontgroening leidt tot een groeiende vraag naar verschillende vormen van zorg, tegelijkertijd neemt de beroepsbevolking af en daarmee het beschikbaar personeel. In dit scholingstraject worden huishoudelijke medewerkers opgeleid tot een breder inzetbare medewerker Ondersteuning thuis. Hij/zij kan…

Lees meer

Gerontopsychiatrie

Ouderen met een chronisch psychiatrische aandoening, dikwijls in combinatie met een chronische lichamelijke aandoening en/of een psychogeriatrische aandoening, verblijven steeds vaker in de sector Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT). Dit wil zeggen dat zij of langer thuis wonen of in een verpleeghuis verblijven. Door de toename van het aantal thuiswonende psychiatrische ouderen krijgen zorgverleners in de extramurale setting…

Lees meer

Gespecialiseerde Verzorgende Psychogeriatrie (GVP)

Je bent Verzorgende en werkzaam op een afdeling psychogeriatrie in een VVT instelling. Bij de opleiding GVP word je opgeleid als specialist in de directe zorg voor cliënten met psychogeriatrische problemen en je adviseert als inhoudelijk deskundige collega’s, mantelzorgers en vrijwilligers. De opleiding volgt dan ook de drie kerntaken van een verzorgende GVP, namelijk het…

Lees meer

Functiegerichte Branche Opleiding Thuishulp A

De functiegerichte branche-opleiding Thuishulp A is een opleidingstraject voor werknemers die werkzaam zijn als thuishulp bij bijvoorbeeld een zorginstelling of een thuishulporganisatie. De opleiding is ook bestemd voor degenen die zelfstandig de functie van thuishulp uitoefenen.  De opleiding bestaat uit twee kerntaken, namelijk het bieden van assistentie bij het huishouden en wonen op basis van…

Lees meer

Eerste Verantwoordelijk Verzorgende (EVV)

De opleiding volgt twee kerntaken van een Eerst Verantwoordelijk Verzorgende, namelijk het optimaal ondersteunen van een cliënt waardoor zijn of haar kwaliteit van leven toeneemt. De andere kerntaak is het coördineren van multidisciplinaire zorg en zorgen voor continuïteit van die zorg in samenspraak met de cliënt. Zowel theoretisch als in de praktijk leer je bij…

Lees meer

De basis van Verpleegtechnisch Handelen

Je bent werkzaam in de zorg in de functie van (toekomstige) verzorgende of verpleegkundige en je wil je verbreden in het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen of je bent herintredende medewerker in de zorg. Je hebt dit niet eerder volledig aangeleerd of het is te lang geleden en je voelt je niet meer competent of vaardig…

Lees meer

Train de toetser van Verpleegtechnisch Handelen

De zorginstelling selecteert hiervoor de kandidaten die voor de rol van ’toetser verpleegtechnische vaardigheden’ of ‘voorbehouden handelingen’. In het kader van de deskundigheid op het gebied van verpleegtechnische handelen is middels permanente toetsing van medewerkers, Menskracht 7 vanaf 2012 betrokken bij de scholing van toetsers van verpleegtechnisch handelen binnen diverse zorgorganisaties. Dit gebeurt door een…

Lees meer

Herhalingstraining en -toetsing Verpleegtechnisch Handelen

Tijdens deze training en toetsing wordt je kennis van verpleegtechnische vaardigheden, voorbehouden- en risicovolle handelingen opgefrist voor her-certificering op niveau 2, 3 of 4. In ons goed geoutilleerde SKILLS-lab zullen per thema een oefen- en toets station worden ingericht waarbij onze trainers een korte instructie, de oefening en de vaardigheidstoetsing verzorgen. De training wordt aangeboden…

Lees meer

Regievoering en Vakontwikkeling in de zorg i.c.m. Helpende plus

Er is landelijk in de sector VVT sprake van een veranderende vraag naar/behoefte aan zorg. Dit komt enerzijds door de toenemende complexiteit van de zorgvraag (multiproblematiek, co-morbiditeit en vergrijzing) en anderzijds door een veranderd zorgparadigma; ‘van zorgen voor naar zorgen dat’. Tegelijkertijd nemen de eisen aan de kwaliteit van de zorgverlening toe (kwaliteitskader langdurige zorg,…

Lees meer

Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ)

GRZ is geïntegreerde multidisciplinaire zorg die gericht is op verwacht functieherstel en participatie bij ouderen met multiproblematiek. Hierbij is het doel om deze cliënten te laten terugkeren naar de thuissituatie. Een klein deel stroomt door naar een verpleeghuis, bijvoorbeeld omdat er sprake is van bijkomende problemen (comorbiditeit).  De vergrijzing zorgt ervoor dat er meer ouderen…

Lees meer

Individueel instroomtraject in de Zorg

Menskracht 7, de bedrijfsopleider van ROC Mondriaan, helpt kandidaten om (weer) aan de slag te gaan in de zorg. Belangrijk is dat een kandidaat een afgeronde niveau-2 opleiding heeft in de zorg of een andere zorgopleiding (deels) heeft afgerond. Ook is het van belang dat je ervaring hebt als helpende in de zorg, discipline hebt…

Lees meer

Training agressiecoach en follow-up training

Verbale agressie komt verreweg het meeste voor bij de cliënten, familie, bezoekers en aan de receptie. Dit neemt niet weg dat er aandacht kan worden besteed aan fysieke agressie indien dit nodig blijkt. Ook is het wenselijk dat er aandacht wordt besteed aan die ziektebeelden die de agressie kunnen verklaren. In de training ligt het…

Lees meer

Weerbaarheidstraining

De weerbaarheidstraining duurt ca. 1 dagdeel en wordt door Menskracht 7 op maat gemaakt voor de betreffende organisatie of instelling. De training omvat twee onderdelen, namelijk Omgaan met ongewenst gedrag en agressie (OMOG) en Omgaan en herkennen van agressie binnen de psychogeriaterie (OMOPG) Bij het eerste onderdeel (OMOG) bespreek je de definitie van agressie en…

Lees meer

Omgaan met onbegrepen gedrag bij mensen met dementie

Met dit scholingstraject kunnen medewerker zich verdiepen in zorgvragers met dementie en onbegrepen gedrag. Het werkveld heeft behoefte aan deze gespecialiseerde werknemers, zodat specifieke doelgroepen beter ondersteund worden. Met dit traject is de medewerker in staat om onbegrepen gedrag te signaleren en te verklaren. De medewerker heeft een gedragsrepertoire verworven in het omgaan met mensen met dementie en onbegrepen gedrag en zij is in staat samen te werken met…

Lees meer

Basis voor deskundige zorg (mbo-certificaat C0054)

Het certificaat omvat essentiële elementen van de kwalificatie Verzorgende IG en daarmee ook het mbo certificaat Regievoering en Vakontwikkeling (C0055). Het biedt de mogelijkheid om later in te kunnen stromen in dit mbo certificaat en/of diplomagericht traject Verzorgende IG waarbij vrijstelling kan worden verleend voor de in dit certificaat behaalde werkprocessen.  Zorginstellingen hebben dringend behoefte aan geschoold…

Lees meer

Helpende plus

In het werkveld van zorg en welzijn stijgt het aandeel van medewerkers op niveau 2, de helpenden zorg en welzijn. Door de ontwikkelingen in de zorg is de complexiteit van de zorgvraag toegenomen en kan de helpende zorg en welzijn iets extra’s goed gebruiken.   De kansen op de arbeidsmarkt zullen groter worden voor helpenden zorg…

Lees meer

Cursus Woonzorgmedewerker

Menskracht 7 biedt geheel op maat een cursus Woonzorgmedewerker, speciaal voor organisaties en medewerkers werkzaam in de zorg en welzijn. Menskracht 7 baseert zich bij deze cursus op de standaardtaken van een Woonzorgmedewerker, te weten het bieden van assistentie bij de dagelijkse bezigheden op basis van een werkplanning en het verrichten van huishoudelijke werkzaamheden. In…

Lees meer

Training praktijkgericht Klinisch redeneren

Van de MBO-Verpleegkundige wordt steeds meer klinische blik gevraagd in complexe situatie. Onderbouwing van observaties, het interpreteren van anamnestische gegevens en adequaat (verpleegkundig) handelen zijn hierin essentieel. Maar ook het pro-actief opereren en juist en op tijd gegevens verzamelen en goed kunnen communiceren met cliënt, groepsleiding, familie etc. Menskracht 7 biedt daarom op maat voor…

Lees meer

Cursus praktijkgericht klinisch redeneren voor medewerkers in de verpleeghuiszorg

Aan de medewerkers in de verpleeghuiszorg meer en meer klinische blik gevraagd, waarbij onderbouwing van observaties, het interpreteren van anamnestische gegevens en adequaat (verpleegkundig of verzorgend) handelen nodig is. Menskracht 7 biedt daarom op maat voor instellingen in de verpleeghuiszorg een training praktijkgericht klinisch redeneren voor hun medewerkers. De cursus heeft o.m. de volgende leerdoelen:…

Lees meer

Cursus Zorgassistent

Menskracht 7 biedt aan zorg- en welzijnsinstellingen een scholing Zorgassistent op maat. De scholing is erop gericht om medewerkers vaardigheden aan te leren zodat zij beter inzetbaar zijn in zorgsituaties. Menskracht 7 gaat tijdens de scholing in op de taken en verantwoordelijkheden van de zorgassistent, namelijk het bieden van assistentie bij de dagelijkse bezigheden op…

Lees meer

Training persoonsgerichte dementiezorg

Menskracht 7 biedt trainingen voor persoonsgerichte dementiezorg. Deze training is bedoeld voor medewerkers van zorgorganisaties en wordt door Menskracht 7 speciaal op maat ontwikkeld. In deze training krijgt de medewerker onder meer kennis van de ziektebeelden bij dementie en de verschillende verschijningsvormen. Ook leert hij of zij deze verschijningsvormen herkennen in de dagelijkse praktijk. De…

Lees meer

Scholing op basis van leereenheden

Door opleidingen in kleinere eenheden aan te bieden, wordt het aantrekkelijk om voor de zorg te kiezen of door te stromen naar een andere functie of branche. Via diverse pilots in het land is al ontdekt wat de leereenheden in de praktijk betekenen voor mensen, zorgorganisaties en onderwijsinstellingen. De focus ligt op wat iemand al…

Lees meer

Verdieping palliatieve zorg (mbo-certificaat K1006)

Als je MBO Verpleegkunde, Maatschappelijke zorg of Verzorgende IG hebt gevolgd, kun je bij Menskracht 7 je certificaat behalen voor ‘Verdieping Palliatieve Zorg’. De zorgvraag voor mensen in hun laatste levensfase vraagt om specifieke competenties. Het vraagt om extra expertise, een omslag in denken en doen, in communicatie en ook in je gedrag naar de…

Lees meer

Verzorgende en verpleegtechnische handelingen

In dit mbo-certificaat zijn de volgende onderwerpen opgenomen:  Onderkent de gezondheidstoestand op somatisch en psychosociaal gebied;  Biedt specifieke zorg;  Voert verpleegtechnische handelingen uit;  Evalueert en legt de zorgverlening vast.  Na het behalen van dit certificaat, is de medewerker bevoegd om een aantal veel voorkomende verzorgende en verpleegtechnische handelingen uit te voeren.   Hierdoor is zij breder inzetbaar op afdelingen van zorginstellingen…

Lees meer

Cursus Voedingsassistent

De cursus Voedingsassistent is bestemd voor medewerkers van ziekenhuizen, verzorgingshuizen etc., die werkzaam zijn als afdelingsassistent of voedingsassistent. Ook is deze cursus geschikt voor iedereen die geïnteresseerd is in (meer) vakinhoudelijke kennis t.a.v. onderstaande inhoud. Dus ook voor mensen die al werkzaam zijn in de Food & Beverage, catering en/of horeca en voedingsassistenten in spe.…

Lees meer

Cursus Medicatie Verstrekken

Je bent Helpende in de zorg of hebt een welzijnsopleiding gedaan en bent daarmee voor je organisatie uitverkoren om medicatie te vertrekken aan cliënten. Deze scholing bestaat uit 3 dagdelen. Vooraf en tussendoor aan deze scholingsmomenten doorloop je als voorbereiding, de module in ons digitale leernetwerk. In de digitale cursus maak je o.m. voorbereidende opdrachten…

Lees meer

Cursus medische terminologie

Je bent werkzaam in een zorginstelling en hebt regelmatig te maken met mondelinge of schriftelijke informatie over zorg waarin veel gebruikte termen en begrippen. De cursus medische terminologie is een cursus speciaal bedoeld voor telefonisten en (balie-)medewerkers bijvoorbeeld betrokken bij afspraken en inschrijvingen van ziekenhuizen en klinieken. Het doel van de cursus is om medewerkers…

Lees meer

Allround Bedrijfshulpverlening (BHV) en Herhaling

De opleiding Allround BHV die Menskracht 7 geeft, is bestemd voor iedereen die in het kader van bedrijfshulpverlening geacht wordt handelend op te treden bij het begin van een brand, bij een ontruiming en/of bij een ongeval. De opleiding Allround BHV kan bij Menskracht 7 op twee wijzen worden gevolgd: Eén waarbij ‘klassikaal’ het theoriedeel…

Lees meer