Derde leerweg Dienstverlening profiel Helpende Zorg&Welzijn

Er zijn nog opleidingsplaatsen beschikbaar:

Nieuwe groep start in het najaar van 2020! Meld uw medewerkers nu al aan en hou de planning op deze website in de gaten!! Bel 088-666 1098!

 

WAT IS DE DERDE LEERWEG?

Via Menskracht 7 wordt de uitvoering van deze opleiding onder verantwoordelijkheid van ROC Mondriaan ook de reguliere Mbo-opleidingen aangeboden via de 'derde leerweg' .

Het voordeel van een derde leerwegtraject is dat je minder beroepspraktijkvorming (BPV) volgt en dat de totale opleidingsduur korter is afhankelijk van je ervaring en opleiding en in overleg met de werkgever. Opleidingen in de derde leerweg voldoen aan alle (kwaliteits-) eisen van de onderwijsinspectie, je haalt dan ook een landelijk erkend mbo-diploma. De derde leerweg wordt niet bekostigd door het ministerie van OC&W. Dit is bij de andere mbo-opleidingen wel het geval. Over het algemeen is de derde leerweg dus flexibeler en sneller, maar dus voor rekening van de werkgever. Tevens ontvangt deze geen subsidie voor praktijkleren omdat het geen bekostigde leerweg is. De opleiding is beroepsgericht en sluit naadloos aan op de praktijk. Er is aandacht voor alle kennis en vaardigheden waar een helpende in de sector zorg en welzijn over moet beschikken. Daarmee is de opleiding uitermate geschikt voor medewerkers in zorg en welzijn.

Een essentieel onderdeel van de opleiding is de beroepspraktijkvorming (BPV). Tijdens je werk pas je de geleerde theorie toe in de praktijk van je toekomstige beroep. Daarbij krijg je uiteraard intensieve begeleiding. Je werkgever is een door de SBB (Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) erkend en geregistreerd leerbedrijf.

VOOR WIE IS DE OPLEIDING BESTEMD?

Je werkt bij mensen thuis of in verpleeghuizen, thuiszorg, gehandicaptenzorg of woonvormen in begeleid wonen.

VOOROPLEIDING

Diploma basisberoepsgerichte leerweg of kaderberoepsgerichte leerweg; diploma lager beroepsonderwijs (lbo), voorbereidend beroepsonderwijs (vbo) of voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo); bewijs dat de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed heeft doorlopen; een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling; diploma entreeopleiding. In andere gevallen kan na een uitgebreide toetsing een ‘onderwijsgeschiktheid Mbo’ worden afgegeven door ROC Mondriaan.

INTAKEPROCEDURE

- Een scorelijst competenties Helpende Z&W wordt door de kandidaat en zijn/haar leidinggevende ingevuld.

- Toestemming van je werkgever voor inschrijving.

- Een intake toets Nederlands, rekenen en studievaardigheden (TOA).

- Een intakegesprek kan onderdeel zijn.

DUUR EN LESTIJD

De opleiding wordt aangeboden in 140 klokuren verdeeld over 20 weken (1 lesdag per week). Daarnaast vinden 4 examendagen plaats waarbij de praktijkexamens op school en/of in de BPV plaatsvinden. Je moet rekening houden met 12 uur investering per week (lesdag en voorbereiding, E-learning etc.)

De eerstvolgende groep zal starten in het najaar van 2020 op één van de locaties van ROC Mondriaan.

INHOUD

De opleiding Dienstverlening Helpende Zorg en Welzijn is opgebouwd rond een aantal ‘kerntaken’: een geheel van werkprocessen (taken) die je in het beroep gaat uitvoeren. Daarnaast volg je enkele algemene modules die iedere MBO-er moet volgen. De opleiding is ontwikkeld op basis van het meest  recente MBO kwalificatiedossier en sluit daarmee perfect aan op de beroepspraktijk. Zo weet je zeker dat je voldoet aan alle deskundigheidseisen die op de arbeidsmarkt aan je gesteld worden.

Het programma bestaat uit:

- Beroepsgerichte vakken (o.a. administratieve taken, huishoudelijke taken, ondersteuning bij ADL, kennis over ziektebeelden,  werkzaamheden gericht op voeding, welzijnsactiviteiten, optreden als aanspreekpunt en evalueren)

- Praktijkexamens

- Ondersteunende vakken Burgerschap, Nederlands en rekenen (digitaal leren) en

- Vakken ondernemend gedrag en Arbo, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 2.

TOETSING EN EXAMINERING

Alle examens in de derde leerweg zijn dezelfde als in de reguliere MBO opleidingen BOL en BBL. Dus ook Nederlands en rekenen, loopbaan en burgerschap, de kerntaken uit basis- en profieldeel en een van de  keuzedelen 'ondernemend gedrag' geschikt voor niveau 2, 'Arbo, kwaliteitszorg en hulpverlening' geschikt voor niveau 2, 'Helpende plus' geschikt voor niveau 2.

DIPLOMERING

Op basis van alle behaalde examens wordt het MBO diploma Dienstverlening met Profiel Helpende Zorg en Welzijn verstrekt. Daarop staat vermeld welke keuzedelen voldoende zijn afgerond en krijgt men tevens het landelijk erkende BHV diploma (onderdeel keuzedeel).

KOSTEN EN WIJZE VAN BETALING

Voor de volledige opleiding in de derde leerweg van 24 weken (20 dagen les, 4 dagen examens)  € 2550,-. Dit is inclusief inschrijving, lesmap, boekenpakket, E-modulen in het digitaal leernetwerk van Menskracht 7 en het landelijk erkende Mbo diploma.

De opleiding start bij voldoende (14) deelnemers. Inschrijving is mogelijk op basis van toelatingseis en intake.

LEERMIDDELEN

Je krijgt bij inschrijving van de opleiding alle lesmaterialen, boekenpakket en licenties voor het digitale leernetwerk uitgereikt.

LOCATIE

De opleiding kan plaatsvinden op een locatie van ROC Mondriaan. Uiteraard kan de opleiding op maat gemaakt worden voor een zorginstelling en/of in company gegeven worden. Contact hierover is mogelijk met de opleidingsadviseur van Menskracht 7.

INFORMATIE

Wil je meer informatie of een advies, neem contact op of stel je vraag direct aan de opleidingsadviseurs d.m.v. deze knop: