Menskracht 7 wederom CEDEO erkend!

Menskracht 7 wederom CEDEO erkend voor Maatwerk Bedrijfsopleidingen. We scoorden maar liefst een 9,6! Tijdens het Klanttevredenheidsonderzoek benaderde CEDEO (opleidings-) functionarissen en opdrachtgevers met een aantal gerichte vragen over hun ervaringen met Menskracht 7. Centraal stond daarbij steeds de vraag in hoeverre Menskracht 7 erin is geslaagd de gewekte verwachtingen en gedane beloften daadwerkelijk waar te maken. Omdat er een hoge mate van tevredenheid onder de ondervraagde functionarissen heerste over de verschillende stappen in het voor-, uitvoerings-, en natraject én omdat menskracht 7 voldoet aan de vereiste basiscriteria rondom kwaliteit, continuïteit en bedrijfsgerichtheid komen wij wederom in aanmerking voor CEDEO-erkenning. Deze erkenning blijft twee jaar geldig.

Tevredenheid opleiding / samenwerking totaal

Uit het onderzoek blijkt dat alle referenten tevreden en zeer tevreden zijn over de opleidingen en samenwerking met Menskracht 7. Het maatwerk dat wordt geleverd, steekt erboven uit. Enkele uitspraken over de positieve kenmerken: “Ze zijn heel professioneel en proactief. Men komt de afspraken na en doet wat men belooft maar men houdt ook goed vinger aan de pols. Ik vind dat zij de nazorg eveneens op orde hebben”, “Zij weten het verschil te maken en tonen zich flexibel. Ik heb veel vertrouwen in onze relatie”, “Samen met ons wordt gezocht naar de best passende oplossing. Zij weten bijvoorbeeld lijntjes te leggen zodat we groepen kunnen vullen met deelnemers uit de regio” en “Ik ervaar hen als betrokken, servicegericht en betrouwbaar. Ze weten buiten de kaders met je mee te denken.” Naast de tips die al eerder in het rapport zijn aangegeven, wordt ook nog het volgende genoemd: “Laat je in het kader van aanbesteding vooral niet wegzetten” en “Blijf zorgvuldig in de evaluatie want ook daar liggen mogelijkheden.” Tot slot geven alle referenten aan dat zij Menskracht 7 van harte aan zullen bevelen aan anderen.

CEDEO adviseur mw. van Emst reikte het certificaat uit aan directeur Sander Peters

Klanttevredenheidsonderzoek

Criteria

Om in aanmerking te komen voor erkenning stelt CEDEO duidelijke eisen in de vorm van kwantitatieve en kwalitatieve criteria, zo hebben wij o.a.:

  • laten zien op welke wijze wij het aanbodontwikkelen;
  • op een bedrijfsgerichte wijze, bij meerdere organisaties, positieve resultaten geboekt;
  • dit werd gemeten aan de hand van een klanttevredenheidsonderzoek.

Voortraject

Alle referenten, die aan dit onderzoek naar de maatwerktrainingen van Menskracht 7 hebben meegewerkt, zijn, afgezien van een aandachtspunt, tevreden dan wel zeer tevreden over het voortraject. Bij een ruime meerderheid van de respondenten blijkt dat zij al langer met hen samenwerking en dat zij daar positieve ervaringen mee hebben.

Enkele citaten: “Zij kennen ons bedrijf inmiddels heel goed. In het voortraject zijn zij heel zorgvuldig in het peilen van onze behoefte. De trainer komt ook vooraf langs zodat een training nog beter kan worden afgestemd op onze behoefte”, “Wij hebben heel veel contact met elkaar voor meerdere opleidingen. Eerst hebben we voor dit traject een gesprek met de accountmanager gehad en daarna nog met onderwijsontwikkelaars en de trainer. Het programma is nu al een aantal keren gedraaid” en “Wij komen steeds bij hen terug omdat zij klantgericht en betrokken zijn maar zij tevens goed kunnen luisteren en meedenken.” De kwalificaties ‘betrokkenheid’, ‘klantgerichtheid’ en ‘flexibiliteit’ komen in meerdere interviews naar voren.

Opleidingsprogramma

Het opleidingsprogramma, zoals dat op basis van de besproken wensen en verwachtingen in het voortraject is samengesteld, voldoet aan de verwachtingen van de gesproken referenten. Zo melden zij bijvoorbeeld: “Het sloot goed aan op het voortraject maar we hebben het nog even verder gefinetuned. Daar staan zij ook echt voor open.” En “Het definitieve programma paste prima”, “Het voorstel bevatte een aantal opties waaruit we konden kiezen. Dat werkte op deze manier goed.”

De prijsstelling uit de offerte wordt door allen als helder beoordeeld.

Uitvoering

De uitvoering leidt tot louter positieve reacties; een meerderheid kent zelfs de hoogst mogelijke score toe. Uit de gesprekken blijkt dat men goed te spreken is over de balans tussen theorie en praktijk en de diverse werkvormen die Menskracht 7 inzet in de uitvoering. Zo zegt men o.a.: “Uit de evaluaties krijg ik terug dat het een zeer verfrissende training is en dat vaardigheden in rap tempo worden ontwikkeld”, “Door uitbreiding van het takenpakket van de functiegroep, moesten zij nieuwe competenties erbij leren. We hebben meerdere groepen opgeleid en de trainer van Menskracht 7 draait deze samen met één van de interne opleiders. Dat loopt prima” en “In het eerste deel worden medewerkers meteen betrokken waardoor het echt maatwerk wordt. Door de inbreng van eigen casuïstiek en doordat mensen zelf zaken moeten voorbereiden, sluit het nog beter aan op de behoefte.

De opdrachtgevers vertellen in dit stadium ook dat zij tussentijds goed op de hoogte worden gehouden van de voortgang. Een referent vertelde dat het programma echt in co-creatie wordt vormgegeven.

Opleiders

De respondenten die zicht hebben op de opleiders zijn daar allen goed tot zeer goed over te spreken. Typeringen als ‘betrokken’, ‘bekwaam’, ‘deskundig’ en ‘professioneel’ komen in meerdere interviews naar voren. Zo meldt men het volgende: “De docenten hebben kennis en ervaring die zij meenemen in de uitvoering. Zij kunnen zich ook heel goed aanpassen aan de groep”, “De trainer geeft veel energie, is duidelijk en toegankelijk en heeft veel humor”. “Menskracht 7 gaat vooraf op zoek naar extra informatie zodat zij nog meer kan inspelen op de doelgroep. Ze luisteren goed naar wat de groep nodig heeft en weten daarop te anticiperen zonder dat de rode draad uit het oog wordt verloren.” Naast deze lovende woorden maakt één referent de opmerking dat hij graag zelf het contact met de docent wil onderhouden en hem de volgende keer graag weer terug wil.”

Trainingsmateriaal

De meeste referenten zijn tevreden en melden daarbij dat alle cursussen vooral praktijkgericht zijn en dat het materiaal daar goed op aansluit. “Deelnemers krijgen een stuk theorie en kunnen eigen casussen inbrengen”, “Cursisten krijgen een eigen map met tabbladen met de lesstof en schrijfgerei” en “Het is echt blended waarbij de mensen digitaal leren maar ook een map krijgen. Er is veel ondersteuning.”

Accommodatie

Aangezien de meeste trainingen in-company hebben plaatsgevonden, onthouden referenten zich van een oordeel over de accommodatie. Eén van hen geeft aan voor de BHV trainingen gebruik te makenvan de locatie van Menskracht 7 “en die is van alle juiste faciliteiten voorzien”, zegt hij erbij.

Natraject

Over het rendement van de opleidingen, wordt onder meer het volgende gezegd: “Na een half jaar doen we een evaluatie met de medewerker en de leidinggevende en daaruit blijkt dat het heel waardevol is.

“Mensen maken echt een persoonlijke groei door”, “De opleidingen worden in de markt goed ontvangen”, “Mensen krijgen echt handvatten geboden en kunnen daarmee verder. Deze training heeft echt toegevoegde waarde” en “De samenwerking is intern verbeterd waardoor wij de kwaliteit beter kunnen borgen.” Ook geeft één geïnterviewde nog aan: “Vroeger werkten we meer als eilandjes. Nu zijn er bruggen geslagen. Ook weet men goed om te gaan met het feit dat mensen tussentijds zijn weggevallen. Binnenkort volgt er nog een terugkomdag in het kader van borging van het geleerde.”

Organisatie en Administratie

De organisatie en administratie verloopt vlotjes, blijkt uit de gesprekken. Men vindt Menskracht 7 goed bereikbaar. “Ze bellen snel terug als ik niet in een keer contact krijg” en “Als het moet kan ik hen dag en nacht bereiken”, melden twee referenten ter verklaring. Daarnaast is men van mening dat de afspraken goed worden nagekomen en dat men de beloofde informatie tijdig toestuurt. “Ik ervaar hen ook als flexibel wanneer iets niet helemaal aan de verwachtingen voldoet”, geeft één referent nog aan.

Relatiebeheer

Het relatiebeheer wordt kort en krachtig aangeduid als ‘goed’. De accountmanager zoekt, afhankelijk van het traject, regelmatig contact om te informeren naar de voortgang. Andere referenten willen niet veel contact en weten Menskracht 7 zelf prima te vinden. Enkele uitspraken: “We hebben een vaste contactpersoon met wie we makkelijk en snel schakelen”, “Het werkt heel prettig met de accountmanager maar we hebben ook direct contact met de trainer” en “Ze schakelen tijdig en zijn ervaren. Onze contactpersoon is heel alert en proactief.”

Prijs-kwaliteitverhouding

De meeste referenten die zicht hebben op de prijs-kwaliteitverhouding tonen zich tevreden. Zij vinden deze in balans met hetgeen zij hebben gekregen en wat het heeft opgeleverd. Hoewel één van hen daarbij opmerkt: “Ik zou hen adviseren om nog eens naar de prijs te kijken want ik denk dat daar nog ruimte zit. Kijk ook eens naar de concurrentie.” Andere citaten: “Men denkt actief mee en weet de verwachtingen goed te managen” en “De prijsopbouw is heel transparant.” Daarnaast geven meerdere referenten aan dat ze denken dat de prijs marktconform is.

Conclusie van de Stichting CEDEO Bedrijfsopleidingen

Op basis van de positieve uitslag van het uitgevoerde Klanttevredenheidsonderzoek is het Menskracht 7 toegestaan voor de periode van twee jaar het predikaat ‘CEDEO-erkend’ te voeren.

Daarnaast heeft Menskracht 7 recht op:

  • Opname in de Nederlandse Opleidingen Databank waaruit de volgende publicatiesverschijnen:
  • OpleidingenmonitorCompact
  • OpleidingenmonitorProfessioneel
  • OpleidingenmonitorCorporate

Deze uitgaven vormen voor opleidingsverantwoordelijken de bron om te zoeken naar voor de organisatie geschikte opleidingen;

  • Positieve advisering via de opleidingenhelpdesk
  • Opname op de website van Cedeo:cedeo.eu