Klachtenregeling

Belangrijkste punten uit de klachtenregeling “reglement klachtencommissie ROC Mondriaan”, specifiek beschreven voor klanten van Menskracht 7 (een initiatief van ROC Mondriaan).

1 Beschrijving klacht

Onder klacht wordt verstaan een klacht over

  • de voorbereiding, uitvoering en afhandeling van de opleiding, cursus, training
  • een klacht over bejegening
  • een klacht over het voldoen aan de Algemene Voorwaarden van Menskracht 7

2 Klacht indienen bij de manager Menskracht 7

Elke partij die rechtstreeks in zijn belang is getroffen door handelingen of besluiten van het management van Menskracht 7 , een personeelslid van Menskracht 7 of namens Menskracht 7 ingezette docent, trainer of anders, ofwel een andere cursist, heeft het recht zich daarover schriftelijk te beklagen bij de manager Menskracht 7. De ontvangst en het in behandeling nemen van de klacht wordt binnen vijf werkdagen bevestigd en binnen twee werkweken neemt de manager een beslissing. Als er langere tijd nodig is om onderzoek te doen naar de klacht, wordt de partij hiervan in kennis gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht. Bovendien wordt er een indicatie gegeven wanneer de manager verwacht uitsluitsel te geven.

Indien de partij ontevreden is over de beslissing van de manager kan hij hiertegen bezwaar aantekenen bij de directeur van Menskracht 7.

3 Bezwaarprocedure bij de directeur

Indien de klagende partij ontevreden is over de beslissing van de manager kan hij daartegen bezwaar maken bij de directeur. Het bezwaar wordt schriftelijk of per mail ingediend bij de directeur binnen twee weken nadat het besluit door de manager is genomen en aan de klagende partij bekend is gemaakt. De directeur hoort de klager, binnen twee weken na ontvangst van het bezwaar, voordat hij een beslissing neemt.

Als er langere tijd nodig is om onderzoek te doen naar het bezwaar, wordt de deelnemer hiervan in kennis gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht. Bovendien wordt er een indicatie gegeven wanneer de directeur verwacht uitsluitsel te geven.

De partij kan de klacht ten behoeve van de manager, alsook het bezwaar ten behoeve van de directeur indienen via info@menskracht7.nl met onderwerp “Klacht manager” of “Bezwaar directeur”. Een klacht of bezwaar wordt vertrouwelijk behandeld.

4 Klachtencommissie

Tegen een beslissing van de directeur kan schriftelijk of per mail in beroep worden gegaan bij de Klachtencommissie van ROC Mondriaan.  De klagende partij kan zich ook wenden tot deze Klachtencommissie als de directeur zonder waarschijnlijke reden weigert een beslissing te nemen binnen twee weken na ontvangst van de klacht.

De klacht dient schriftelijk ingediend te worden via het klachtenformulier op de website van ROC Mondriaan, per post of per mail: klachten@rocmondriaan.nl. Zie verder het Reglement Klachtencommissie op de website www.rocmondriaan.nl

Indien de partij redenen heeft de stappen 1 en 2 over te willen slaan en zich direct tot de klachtencommissie te wenden dan is dit mogelijk. De klachtencommissie adviseert na behandeling van de klacht, het College van bestuur van ROC Mondriaan, dat vervolgens het besluit maakt dat bindend is voor Menskracht 7. Eventuele consequenties worden vervolgens snel afgehandeld.

Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd in de administratie van Menskracht 7 en ten minste voor de duur van 4 jaar bewaard.