Klachtenregeling

Klachtenprocedure Consument

Artikel 1: Definities

 1. Menskracht 7, de bedrijfsopleider gelieerd aan ROC Mondriaan, gevestigd te Den Haag;
 2. Klager: een deelnemer aan een opleiding of training of diens wettelijke vertegenwoordiger;
 3. Klacht: klacht over de organisatie, uitvoering of inhoud van de opleiding of training bij Menskracht 7 met uitzondering van klachten betreffende; seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld, pesten of intimidatie. Hiervoor geldt de  klachtenregeling van ROC Mondriaan, zie  https://www.rocmondriaan.nl/klachten.

Deze klachtenprocedure is evenmin van toepassing op een klacht over de inhoud of de beoordeling van een examen. De klager dient dergelijke klachten in bij de Examencommissie van Menskracht 7. In het geval van inschrijving voor een Mbo gerelateerde opleiding is het Reglement Commissie van Beroep voor de examens van ROC Mondriaan van toepassing, zie https://www.rocmondriaan.nl/klachten.

 1. Werkdagen: niet zijnde schoolvrije dagen
Artikel 2: Indienen van een klacht
 1. De klacht dient de klager zelf te betreffen en moet binnen 2 maanden na het ontstaan van de klacht schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend worden ingediend bij de directie van Menskracht 7: info@menskracht7.nl o.v.v. klacht
 2. Er staat geen klachtrecht open tegen een besluit van algemene strekking.
Artikel 3: Behandeling van de klacht
 1. De directie bevestigt de ontvangst van de klacht aan de klager binnen 10 werkdagen.
 2. De directie verstrekt aan de klager alle relevante informatie met betrekking tot de klacht waarover de directie beschikt.
 3. Binnen ten hoogste 10 werkdagen na ontvangst van de klacht stelt de directie de klager in de gelegenheid om zijn klacht toe te lichten ( “horen” van klager). Van deze toelichting wordt een verslag opgesteld en aan klager gezonden.
Artikel 4: Beslissing op klacht
 1. Binnen 4 weken na het horen neemt de directie een beslissing naar aanleiding van de klacht. De beslissing wordt schriftelijk aan de klager meegedeeld en omvat tenminste de bevindingen, conclusies, reacties en afhandeling van de klacht.
 2. Indien de klager het niet eens is met de beslissing op de klacht kan hij/zij zich wenden tot de Geschillencommissie Particulier Onderwijs, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, telefoonnummer: 070 – 3105310, www.degeschillencommissie.nl.

Artikel 5: Ingangsdatum

 1. Deze regeling gaat in op 1 oktober 2019.

Artikel 6: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 1. Wat betreft de behandeling en verwerking van (verkregen) persoonsgegevens volgt Menskracht 7 de geldende wetgeving, namelijk de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor de privacyverklaring van Menskracht 7, zie menskracht7.nl