Algemene voorwaarden voor bedrijven

Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst tussen de opdrachtgever, het bedrijf, en Menskracht 7 (als onderdeel van de Contractgroep B.V. en gelieerd aan ROC Mondriaan) komt tot stand door:

 • De door Menskracht 7 en de opdrachtgever getekende schriftelijke overeenkomst;
 • Door de opdrachtgever voor akkoord getekende schriftelijke bevestiging;
 • Door schriftelijke bevestiging door Menskracht 7 aan de opdrachtgever van de telefonische aanmelding/opdracht.

 Betaling

 1. Opdrachtgever dient het cursusgeld te voldoen uiterlijk 1 maand na facturering op de door Menskracht 7 aangegeven wijze zonder korting of compensatie, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Bij niet of niet tijdige betaling na deze maand is opdrachtgever over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd.

Annulering

 1. Opdrachtgever heeft het recht deelname aan of de opdracht voor een cursus/training per aangetekende brief te annuleren
 2. Bij annulering langer dan 3 maanden voor aanvang van de cursus door opdrachtgever is de opdrachtgever verplicht 50% van het cursusgeld te betalen. Bij annulering korter dan 3 maanden voor het begin van de cursus/training is de opdrachtgever verplicht 100% van het cursusgeld te betalen.
 3. Als opdrachtgever na het begin van de cursus of tijdens de cursus stopt of niet langer aan de cursus deelnemer, bestaat geen recht op enige terugbetaling.
 4. Menskracht 7 heeft het recht de cursus of training te annuleren of deelname van opdrachtgever te weigeren. In dat geval heeft de opdrachtgever recht op volledige terugbetaling van het cursusbedrag.

Uitvoeringsbepaling

Nadat Menskracht 7 de offerte ondertekend retour heeft ontvangen, wordt overgegaan tot voorbereiding, afstemming en concrete invulling van het programma.

Om te komen tot een optimaal opleidingstraject afgestemd op de vraagstelling, mag een periode van minimaal zes weken in acht worden genomen nadat de ondertekende offerte retour is ontvangen en voordat tot feitelijke uitvoering van het opleidingstraject kan worden overgegaan.

Prijswijziging

Menskracht 7 behoudt zich de vrijheid voor cursusgelden en leveringsvoorwaarden te wijzigen als dit noodzakelijk is (bijvoorbeeld door overheidsmaatregelen) Als dit het geval is zullen deze wijzigingen niet van toepassing zijn op eerder aangegane overeenkomsten.

Beëindigen overeenkomst

Menskracht 7 behoudt zicht het recht voor deze overeenkomst te beëindigen indien zich daartoe een gewichtige reden voordoet (waaronder in geval betalingsachterstand wordt verstaan). Het genoemde onder annulering blijft onverkort van kracht.

Auteurs- en eigendomsrecht

De door Menskracht 7 beschikbaar gestelde materialen (modules, artikelen en oefeningen ) blijven eigendom van Menskracht 7. Het materiaal mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de instelling.

Verbod overname personeel

Het is opdrachtgever niet toegestaan om gedurende de looptijd van de overeenkomst met Menskracht 7 alsmede gedurende een periode van 12 maanden na afloop van de overeenkomst personeelsleden van Menskracht 7 in dienst te nemen dan wel anderszins gebruik te maken van hun diensten op straffe van betaling van een vergoeding van €10.000,- onverminderd het recht  van Menskracht 7 om nakoming te vorderen.

Aansprakelijkheid

 1. Menskracht 7 verplicht zich de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de geldende voorwaarden uit te voeren.
 2. Menskracht 7 is niet aansprakelijk voor enige schade- hoe ook genaamd, ongeacht de oorzaak, die de opdrachtgever mocht lijden door of tijdens deelname aan een cursus of training, behoudens opzet of grove schuld van de kant van Menskracht 7.

Toepasselijkheid en geschillenregeling

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en activiteiten van Menskracht 7.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Menskracht 7.
 3. Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 4. Bij geschillen zullen zowel opdrachtgever als opdrachtnemer zich tot het uiterste inspannen een geschil in der minne op te lossen alvorens een beroep te doen op de rechter. Beiden hebben het recht mediation voor te stellen, alvorens zich tot de bevoegde rechter te Den Haag te wenden.