Algemene voorwaarden voor bedrijven

Gebruikte termen
Opdrachtgever: degene voor wie ROC Mondriaan na-, her-, om- of bijscholing organiseert of
aan dit onderwijs gerelateerde diensten of producten levert.
Opdrachtnemer: Stichting ROC Mondriaan.


Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1 De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten gesloten tussen Opdrachtgever
en Opdrachtnemer.
1.2 Op van de voorwaarden afwijkende bedingen en eigen voorwaarden of bedingen kan de
Opdrachtgever slechts een beroep doen als deze door Opdrachtnemer schriftelijk zijn
aanvaard.


Artikel 2: Aanbiedingen en opdrachten
2.1 Indien Opdrachtnemer een offerte uitbrengt, is deze offerte vrijblijvend en aan de hand van een
schattingvan de aan de opdracht te besteden tijd en de op dat moment bekende tarieven van derden.
Bij het uitbrengen van een offerte wordt ervan uitgegaan dat Opdrachtgever en Opdrachtnemer steeds
tijdig, juist en volledig alle gegevens verstrekken, die voor de uitvoering van de opdracht van belang
zijn.
2.2 Uitgebrachte offertes hebben een geldigheidsduur van 30 dagen.
2.3 Een overeenkomst komt tot stand als Opdrachtgever binnen de gestelde termijn de aanbieding
schriftelijk heeft aanvaard, dan wel Opdrachtnemer een opdracht van Opdrachtgever schriftelijk heeft
bevestigd. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en de opdrachtbevestiging
van Opdrachtnemer.
2.4 Indien, in het kader van de opdracht, een aantal opvolgende opdrachten wordt verstrekt of aannemelijk
kan worden geacht dat dit gebeurt, worden de afspraken bevestigd in een (raam)contract.
2.5 Aanmelding van studenten vindt plaats op de in de offerte, opdrachtbevestiging of in het contract
opgenomen wijze.


Artikel 3: Uitvoering opdracht
3.1 Opdrachtnemer zal de opdracht naar beste vermogen en overeenkomstig de eisen van goed
vakmanschap uitvoeren
3.2 Opdrachtnemer is gerechtigd derden bij de uitvoering van een opdracht te betrekken.
3.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het niet juist of
onvolledig verstrekken van gegevens door de opdrachtgever.
3.4 De in de offerte, opdrachtbevestiging of contract genoemde termijn van uitvoering, geldt niet als fatale
termijn. Bij niet tijdige uitvoering is Opdrachtnemer eerst na een schriftelijke ingebrekestelling in
verzuim.


Artikel 4: Wijziging van de opdracht
Indien tijdens de uitvoering van een opdracht blijkt dat het noodzakelijk is de te verrichten
werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de opdracht
aanpassen en de aanpassingen schriftelijk vastleggen, alsmede de meer- of minderkosten die het gevolg
zijn van de aanpassing.


Artikel 5: Annulering
5.1 Opdrachtgever is bevoegd een (groeps-) opdracht te annuleren, voordat Opdrachtnemer met de
uitvoering daarvan is begonnen, tegen redelijke vergoeding van de door de annulering van de opdracht
ontstane aantoonbare materiële schade. Onder deze schade wordt begrepen de door Opdrachtnemer
verrichte werkzaamheden op basis van bestede tijd en gemaakte kosten, waaronder die van ingekochte
materialen, accommodatie en reeds ingeroepen diensten. Onder schade wordt niet begrepen: gederfde
inkomsten. Voor alle duidelijkheid treft u hieronder een overzicht van deze kosten als percentage van de
overeengekomen prijs. Deze percentages betreffen de maximaal te betalen vergoeding. Indien de te
betalen redelijke vergoeding lager is dan zal u een lagere vergoeding in rekening worden gebracht.

5.2 Annulering dient schriftelijk te gebeuren. Als datum van annuleren, wordt de datum van ontvangst van de
schriftelijke annulering bij Opdrachtnemer aangehouden.
5.3 Opdrachtnemer behoudt zich het recht om de opleiding voor aanvang te annuleren bij
onvoldoende aanmeldingen.


Artikel 6: Facturatie en betaling
6.1 Bij opdrachten onder € 25.000,00 factureert Opdrachtnemer 100% van het tarief bij aanvang van de
opdracht. Bij opdrachten van € 25.000,00 en hoger wordt in termijnen gefactureerd. In dat geval factureert
Opdrachtnemer 20% van het tarief bij acceptatie van de offerte, 60% halverwege het traject en 20% bij
afronding van de opdracht.
6.2 De betalingstermijn is 30 dagen na factuurdatum. Bij niet of niet volledige betaling volgt een
aanmaning. Bij niet of niet volledige betaling binnen de daarin gestelde termijn is de Opdrachtgever
van rechtswege in verzuim en is de wettelijke rente verschuldigd. Opdrachtgever is in dat geval de
buitengerechtelijke incassokosten aan Opdrachtnemer verschuldigd. Opdrachtnemer sluit voor de
hoogte van de buitengerechtelijke kosten aan bij de wettelijke regeling, waarbij over de eerste €
2.500,00 van de hoofdsom 15% aan buitengerechtelijke kosten in rekening wordt gebracht, met een
minimum van € 40,00.


Artikel 7: Overmacht
7.1 Partijen zijn niet gehouden tot nakoming van verplichtingen uit overeenkomst, indien de verhindering is
ontstaan als gevolg van overmacht.
7.2 Overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden omvat elke omstandigheid buiten toedoen van
Opdrachtnemer, waardoor nakoming redelijkerwijs niet van Opdrachtnemer verlangd kan worden. Onder
overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming in de prestatie van toeleveranciers van
Opdrachtnemer.
7.3 Overmacht geeft Opdrachtnemer het recht de overeenkomst schriftelijk te beëindigen, indien de situatie
van overmacht langer heeft geduurd dan 30 dagen, dan wel de verplichting uit de overeenkomst op te
schorten zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.


Artikel 8: Beperking aansprakelijkheid
8.1 Opdrachtnemer is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover de
tekortkoming bestaat in het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij de
uitvoering van de overeenkomst mag worden vertrouwd.
8.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor:
• bij Opdrachtgever of medewerkers/deelnemers van Opdrachtgever ontstane schade als gevolg
van niet juist verstrekken van gegevens of onjuiste of onvolledige informatie door Opdrachtgevers
of medewerker/deelnemers van Opdrachtgever;
• bij Opdrachtgever of medewerkers/deelnemers van Opdrachtgever ontstane schade veroorzaakt
door Opdrachtnemer ingeschakelde derden;
• bij Opdrachtgever of derden ontstane bedrijf-, indirecte of gevolgschade.


Artikel 9: Intellectueel eigendom
9.1 Indien de overeengekomen werkzaamheden leiden of kunnen leiden tot het ontstaan van enig recht van
intellectuele of industriële eigendom, zullen die rechten, behoudens uitdrukkelijk andersluidende
schriftelijke overeenkomst, berusten bij Opdrachtnemer.
9.2 Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van ontwikkelde lesmaterialen, lesconcepten, analyses,
modellen, tekeningen en adviezen blijven berusten bij Opdrachtnemer.
9.3 Indien gebruiksrechten (licenties) worden verstrekt op zaken, waarvan de intellectuele rechten berusten
bij Opdrachtnemer of bij door haar ingeschakelde derden, zijn deze rechten door Opdrachtgever niet
overdraagbaar.


Artikel 10: Geheimhouding
10.1 De door Opdrachtnemer verstrekte informatie is uitsluitend bestemd voor intern gebruik binnen
de organisatie van Opdrachtgever.
10.2 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het Opdrachtgever niet toegestaan om
gegevensverzamelingen, waarvan de intellectuele eigendomsrechten aan Opdrachtnemer toebehoren,
te verveelvoudigen of openbaar te maken of op een wijze te gebruiken die in strijd is met de
privacywetgeving.


Artikel 11: Privacy
11.1 Opdrachtgever houdt zich bij de uitvoering van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst aan
alle geldende wet- en regelgeving ten aanzien van de bescherming van de persoonsgegevens.
11.2 Opdrachtgever zal passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen treffen om de
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze
maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de
tenuitvoerlegging daarvan, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en
de aard van de te beschermen gegevens meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht
onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.
11.3 Voor zover Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de overeenkomst persoonsgegevens
voor Opdrachtnemer verwerkt, wordt Opdrachtgever als verwerker in de zin van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) aangemerkt. Opdrachtgever zal persoonsgegevens alleen
verwerken nadat hij daarover een verwerkersovereenkomst met Opdrachtnemer heeft gesloten.
11.4 Opdrachtgever verklaart zich reeds nu bereid een separate verwerkersovereenkomst af te sluiten met
Opdrachtnemer met daarin opgenomen aanvullende of afwijkende afspraken omtrent de verwerking
van persoonsgegevens. De betreffende verwerkersovereenkomst prevaleert op hetgeen in de
onderhavige voorwaarden is bepaald. Voor deze verwerkersovereenkomst zal de
verwerkersovereenkomst die Opdrachtnemer voorstelt als basis dienen.
11.5 Opdrachtgever verwerkt persoonsgegevens alleen binnen de Europese Economische Ruimte (EER),
althans een land dat door een besluit van de Europese Commissie als veilig is aangemerkt, tenzij
uitdrukkelijk anders overeengekomen.
11.6 Als Opdrachtgever in strijd handelt met artikel 11 van de onderhavige voorwaarden en/of relevante
Wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, dan zal Opdrachtgever
Opdrachtnemer vrijwaren tegen aanspraken van derden ter zake.
11.7 Opdrachtgever zal de persoonsgegevens na het einde van de wettelijke bewaartermijn vernietigen of
teruggeven aan Opdrachtnemer.
11.8 Opdrachtnemer is uitsluitend verantwoordelijk voor verlies of beschadiging van data of gegevens van
Opdrachtgever, voor zover dit verlies het gevolg is van een aan Opdrachtnemer toe te rekenen
tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen die gekwalificeerd kan worden als opzet of grove
schuld van Opdrachtnemer, haar directie of haar leidinggevend personeel.
11.9 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot de directe schade van Opdrachtgever.
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder nadrukkelijk wordt verstaan omzetof winstderving van Opdrachtgever. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Opdrachtnemer
voor directe schade, uit welke hoofde dan ook, echter meer bedragen dan € 500.000.


Artikel 12: Klachten
12.1 Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de kwaliteit van de dienstverlening, de geleverde zaken
of over de factuur, kan Opdrachtgever zijn klacht schriftelijk voorleggen aan de schooldirecteur.
12.2 Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de afhandeling van de klacht door de
schooldirecteur kan een klacht ingediend worden bij de klachtencommissie van
Opdrachtnemer. De behandeling van de klacht vindt plaats conform het klachtenreglement
van Opdrachtnemer.
12.3 Het indienen van een klacht door de Opdrachtgever over de uitvoering van de opdracht heeft geen
opschortende werking ten aanzien van de betalingsverplichtingen.


Artikel 13: Ontbinding
Opdrachtnemer is bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden
indien:
• Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of het faillissement wordt uitgesproken;
• op enig vermogensbestanddeel van Opdrachtgever beslag wordt gelegd;
• de activiteiten van Opdrachtgever worden stilgelegd of geliquideerd.


Artikel 14: Partiële nietigheid
Indien een of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig zijn, blijven de overige
bepalingen volledig van kracht. Partijen zullen dan in overleg treden om een vervangende bepaling
overeen te komen, die de bedoeling en strekking van de te vervangen bepaling zo goed mogelijk
benadert.


Artikel 15: Toepasselijk recht en geschillen
15.1 Op alle opdrachten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
15.2 Beide partijen zullen in eerste instantie in goed overleg het geschil trachten op te lossen.
15.3 Indien het overleg zoals bedoeld in artikel 15.2 niet tot een oplossing leidt, leggen partijen
het geschil voor aan de bevoegde rechter te Den Haag