Menskracht 7         

Algemene voorwaarden voor Bedrijven                                                    

versie september  2019

0.  Definities

Opleiding                    Onderwijs, opleiding, cursus en/of training, zowel afstandsonderwijs alscontactonderwijs.

Menskracht 7             Opdrachtnemer die een educatieve dienst levert en lid is van de NRTO, ook wel aangeduid als “de organisatie”.

Opdrachtgever           Onderneming, ongeacht haar rechtsvorm, die een educatieve dienst van Menskracht 7 afneemt.

1.  Algemeen

Menskracht 7 is onderdeel van de Contractgroep BV, ingeschreven onder KvK nummer 27136415 en gelieerd aan ROC Mondriaan, een erkende aanbieder van MBO-onderwijs. Menskracht 7 is lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO).

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor training en opleiding tussen Menskracht 7 en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

2.  Gedragsregels

Alle zakelijke opdrachten met betrekking tot training en opleiding worden uitgevoerd met inachtneming van de gedragscode beroep en bedrijf van de NRTO. Deze gedragscode kan bij het secretariaat van de NRTO worden opgevraagd.

3.  Opdracht in strijd met de gedragscode

Menskracht 7 zal een opdracht weigeren of de verdere opdrachtuitvoering staken, indien de organisatie, zodoende, in conflict zou komen met de NRTO-gedragscode beroep en bedrijf.

4.  Opdrachtaanvaarding

Menskracht 7 aanvaardt slechts die opdrachten, waarvoor de organisatie de kwalificaties bezit. De in een opdracht in te zetten medewerkers van Menskracht 7 beschikken over de benodigde kennis, ervaring en persoonlijke eigenschappen.

Zowel opdrachtgevers als Menskracht 7 kunnen in overleg besluiten om andere medewerkers in te zetten dan die in eerste instantie belast zijn met de uitvoering van de opdracht, mits dit niet ten koste gaat van kwaliteit en continuïteit.

5. Totstandkoming van de opdracht

De opdracht wordt aanvaard mits er over de inhoud en de uitvoeringscondities volledige wilsovereenstemming bestaat tussen partijen.

De wilsovereenstemming over de inhoud van de opdracht komt tot stand doordat enerzijds Menskracht 7 op voldoende gedetailleerde wijze de nodige informatie verzamelt en anderzijds de opdrachtgever naar beste weten alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.

De overeenkomst tussen de opdrachtgever(uw bedrijf) en Menskracht 7 (als onderdeel van de Contractgroep B.V. en gelieerd aan ROC Mondriaan) komt tot stand door:

 • de door Menskracht 7 en de opdrachtgever getekende schriftelijke overeenkomst; of
 • de door opdrachtgever voor akkoord getekende schriftelijke bevestiging; of
 • door schriftelijke bevestiging door Menskracht 7 aan de opdrachtgever van de telefonische aanmelding/opdracht.

6.  Uitvoeringscondities

In de wilsovereenstemming over de uitvoeringscondities kunnen afspraken worden gemaakt over:

 • de bepaling van de doelgroep;
 • condities voor deelname, zoals vrijwilligheid van deelname;
 • de bepaling van de leerbehoefte;
 • het te hanteren opleidingsonderwerp;
 • de wijze van werken;
 • de te gebruiken materialen en/of technische hulpmiddelen;
 • de realiteitswaarde ten aanzien van de opleidingsverwachtingen;
 • de keuze van de in te zetten opleiders door Menskracht 7 en de opdrachtgever en aanwijzing van een eventuele projectleider;
 • de rol van de opleider(s);
 • een indicatie van de tijdsduur van de opleiding en de eventuele fasering;
 • de wijze waarop de opleiding geëvalueerd wordt;
 • de eventuele nabespreking;
 • de kostenraming;
 • kosten trainingsmateriaal;
 • reis- en verblijfkosten van de opleider;
 • extra kosten voor opleidingen buiten de gebruikelijke werkdagen;
 • kosten voor accommodatie en voorzieningen zoals consumpties etc. en de taakverdeling van organisatie daarvan;
 • het in rekening brengen van offertekosten;
 • de betalings- en annuleringsregelingen;
 • bepalingen omtrent overmacht situaties;
 • de eigendoms- en auteursrechten inclusief copyright;
 • de gewenste c.q. noodzakelijke

De hiervoor genoemde opsomming is niet limitatief. Zaken die niet zijn genoemd maar in de lijn van dit onderwerp liggen, kunnen vanzelfsprekend door opdrachtgever en Menskracht 7 in overleg worden geregeld.

7.  Wijzigingen van de opdracht

Indien, tijdens de uitvoering van de opdracht zich feiten of omstandigheden voordoen, die aan de oorspronkelijke bereikte wilsovereenstemming afbreuk (zouden) doen, dan wordt hierover tussen opdrachtgever en Menskracht 7 tijdig overleg gepleegd, teneinde de afspraken aan de gewijzigde situatie aan te passen.

8.  Tussentijdse beëindiging van de opdracht (overmacht)

Menskracht 7 heeft het recht zich uit een opdracht terug te trekken, indien op grond van veranderingen, die zich aan zijn invloed onttrekken, een goede opdrachtuitvoering belemmerd wordt. Mocht de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging overgaan, dan heeft Menskracht 7 recht op compensatie in verband met aan te tonen bezettingsverlies.

9.  Het betrekken van derden bij de opdracht

Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door Menskracht 7 geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

10.  Voortgangsrapportage

Menskracht 7 zal de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van zijn werk. Daarbij verschaft Menskracht 7 desgevraagd inzicht in de methoden die het in de te onderscheiden fasen van het opleidingsproces toepast.

11.  Documentatie van de opdracht

Menskracht 7 houdt op de door hem gekozen wijze documentatie van de door hem uitgevoerde opdrachten, mede met het oog op eventuele verantwoording achteraf.

Menskracht 7 waakt ervoor dat van archiefstukken geen misbruik kan worden gemaakt.

12.  Vertrouwelijkheid

Menskracht 7 zal ten aanzien van het gebruik van de hem in de opdrachtrelatie verstrekte of ter kennis gekomen informatie gepaste zorgvuldigheid betrachten, die redelijkerwijs kan worden gevraagd.

In het algemeen geldt, dat informatie die een vertrouwelijk karakter heeft of waarvan het vertrouwelijke karakter dient te worden begrepen, alleen gebruikt zal worden als het belang van de opdrachtuitvoering dit vereist. Bij het doorgeven van die informatie zal ervoor worden zorg gedragen dat deze niet tot de bron is te herleiden, als dit voor deze nadelige gevolgen zou kunnen hebben. Gegevens die in de vertrouwelijke sfeer zijn ingewonnen bij medewerkers van de cliënt, zullen slechts aan anderen worden doorgegeven, als het gebruik daarvan tijdig is kenbaar gemaakt aan de informatieverschaffer en deze blijk heeft gegeven daartegen geen bezwaar te hebben.

13.  Opdrachtevaluatie

De uitvoering van de opdrachten met betrekking tot training en opleiding kan steekproefsgewijs onderworpen zijn aan een opdrachtevaluatie door Menskracht 7 dan wel een onafhankelijk, extern instituut. Dit laatste geschiedt door toezending van het opdrachtevaluatieformulier, met het verzoek dit ingevuld aan het controlerend instituut te retourneren, dan wel door een telefonische enquête.

14.  Honorering

Menskracht 7 zal een honorarium in rekening brengen, dat in overeenstemming is met de verrichte diensten en de aanvaarde verantwoordelijkheden.

15.  Het in dienst nemen van wederzijds personeel

Partijen zullen tijdens de duur van de opdracht(uitvoering) geen personeel van elkaar in dienst nemen of over indiensttreding onderhandelen, anders dan in overleg.

16.  Intellectueel eigendom

Voor zover zij niet aan een andere oorspronkelijk gerechtigde toebehoren, zijn en blijven modules, modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht, het eigendom van Menskracht 7, tenzij anders overeengekomen. Openbaring kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van Menskracht 7. De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

17.  Klachtenregeling

NRTO-leden dienen zich te houden aan de NRTO-gedragscode beroep en bedrijf. De naleving van deze algemene voorwaarden alsmede van de gedragscode wordt door de NRTO bevorderd, doordat klachten worden onderzocht en, indien inbreuken worden geconstateerd, maatregelen worden getroffen. Indien de opdrachtgever van mening is dat het NRTO-lid bovenvermelde regels van de NRTO niet naleeft, dan kan de opdrachtgever deze klacht voorleggen aan de Commissie van Kwaliteithandhaving, waarbij de daarvoor geldende procedureregels van toepassing zijn. De opdrachtgever kan een klacht schriftelijk richten aan deze commissie ter attentie van het secretariaat van de NRTO.

18. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

In relatie wat betreft de behandeling en verwerking van persoonsgegevens volgt Menskracht 7 de geldende wetgeving, namelijk de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor de privacyverklaring van Menskracht 7, zie www.menskracht7.nl